Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry:n säännöt:

 

1. § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry ja kotipaikka Lavian kunta. Toiminta-alue on Lavian kunnan Riuttalan ja Mustajoen kylät.

2. § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Riuttalan ja Mustajoen kylien asukkaiden ja em. kylissä vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseksi ja sosiaalisen yhdessäolon lisäämiseksi sekä toiminta-aluetta koskevan perinnetiedon keräämiseksi ja tallentamiseksi.

3. § Tarkoituksensa toteuttamiseksi kyläyhdistys

• aktivoi asukkaita säännölliseen ja jatkuvaan liikunnan harrastamiseen
• järjestää talkootoimintaa ja naapuriapua
• järjestää virkistys- ja muita tilaisuuksia sosiaalisen yhdessäolon sekä yhteisöllisyyden lisäämiseksi
• suorittaa kylien perinnetiedon keräämistä ja tallentamista
• järjestää luento- ja esitelmätilaisuuksia ajankohtaisista ja asukkaita kiinnostavista asioista
• järjestää kotiseutu- ja luontoretkiä
• suorittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
• tekee aloitteita viranomaisille toiminta-alueen elinolojen kehittämiseksi ja parantamiseksi
• edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee asukkaiden harrastus-toimintaa
• edistää toiminta-alueen elinvoimaisuutta ja ympäristön viihtyvyyttä

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys voi toimeenpanna myyjäisiä toimintansa rahoittamiseksi ja asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen jäsenille.

4. § Jäsenet ja jäsenmaksun suuruus

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Riuttalan ja Mustajoen kylien asukas ja vapaa-ajan asukas sekä muualla asuva, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenmaksun suuruuden päättää kyläyhdistyksen syyskokous.

5. § Kokoukset

Kyläyhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous , joka pidetään vuosittain maalis-huhtikuun aikana, ja syyskokous, joka pidetään loka-marraskuun aikana. Hallitus voi kutsua tarvittaessa koolle ylimääräisen kokouksen tai kun yhdistyksen kokous niin päättää. Kyläyhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta niin vaatii. Yhdistyksen kokous on tällöin kutsuttava koolle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kyläyhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kyläyhdistyksen ilmoitustaululla ja yhdistyksen fb-sivuilla. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

6. § Yhdistyksen hallitus

Kyläyhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä sekä kullekin jäsenelle valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi, ja hallituksen jäsenet sekä varajäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet . Ensimmäisellä kerralla eroamisjärjestyksen määrää arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja varapuheenjohtajan. Tehtäviä voidaan yhdistää samalle henkilölle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen (3) jäsenen ollessa läsnä.

7. § Päätöksenteko

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. § Kyläyhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.
8. Kokouksen päättäminen

9. § Kyläyhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Käsitellään ja hyväksytään kyläyhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
5. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista ja kulukorvausten suorittamisesta
6. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta
7. Hyväksytään kyläyhdistyksen talousarvio seuraavalle vuodelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
11. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

10.§ Nimenkirjoittajat

Kyläyhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi aina yhdessä.

11.§ Talous

Kyläyhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.

12.§ Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

13.§ Sääntöjen muuttaminen ja kyläyhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan kyläyhdistyksen kokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Ehdotus kyläyhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään yksi (1) kuukausi. Ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Kyläyhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin kyläyhdistyksen viimeinen kokous päättää.